Ułatwienia dostępu

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czestochowa.ap.gov.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
  • brak napisów, audiodeskrypcji i tłumacza PJM w udostępnionych filmach video
  • elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,
  • brak spisu strony,
  • brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie uaktualniono dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności Andrzej GorajTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Można się także skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 34 363 82 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Archiwum Państwowe w Częstochowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Archiwum Państwowe w Częstochowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i wnioski składa się identycznie jak pozostałe sprawy a sposoby kontaktu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Link do strony Przyjmowania i załatwiania spraw: apczestochowa.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/159990_przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13, 42-202 Częstochowa

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy wewnętrznej odchodzącej od ul. Rejtana. Wejście z ulicy prowadzi przez furtkę, a następnie chodnik wzdłuż budynku i po schodkach, a osoby z niepełnosprawnością fizyczną mogą skorzystać z windy. Wjazd na parking znajduje się około 15m dalej od furtki również po prawej stronie drogi. Bezpośrednio za drzwiami głównymi budynku znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejścia techniczne (pełniące również rolę wyjść ewakuacyjnych) znajdują się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony parkingu, który znajduje się za budynkiem Archiwum. Parking nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Po minięciu wiatrołapu wchodzimy do dużego holu. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia, dalej po lewej stronie znajduje się wejście do Czytelni Akt, natomiast Sala Wystawowa znajduje się po prawej stronie od wiatrołapu. Do obu tych pomieszczeń może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze: Czytelnia Akt i Sala Wystawowa. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na parterze na wprost wiatrołapu, po lewej stronie przed schodami pomiędzy W.C. męskim a damskim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Pętla indukcyjna znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta.

Na podstawie artykułu 9 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Archiwum Państwowe w Częstochowie informuje, że nie zapewnia osobom uprawnionym możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego a obecnie jedyne środki wspierające komunikowanie się to:

  • pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • faks do Kancelarii 34 363 82 31.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Aplikacje mobilne

Archiwum Państwowe w Częstochowie nie posiada aplikacji mobilnych.

Poprawa dostępności

Archiwum Państwowe w Częstochowie w roku 2023 brało udział w projekcie "Procedury bez barier" w celu uczynienia Urzędu przyjaznym dla klienta.

Pliki do pobrania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (207 KB)
Wniosek o zapewnienie dostępności - Archiwum Państwowe w Częstochowie (32 KB)