Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie

 1. Oddział I ewidencji, opracowania, przechowywania zasobu, informacji i udostępniania, w którego skład wchodzą:
  • czytelnia akt z biblioteką
  • pracownia reprografii i profilaktyki konserwatorskiej
 2. Oddział II nadzoru archiwalnego i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
 3. Dział administracyjno – gospodarczy
 4. Dział finansowo - księgowy

Ponadto w Archiwum funkcjonują następujące organy doradcze i opiniotwórcze

 1. Kolegium
 2. Komisja Metodyczna
 3. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach

Organy doradcze wymienione w pkt. 1 i 2 powoływane są przez Dyrektora Archiwum.

Zadania tych organów określają odpowiednie regulaminy.